استدیو عکس و عکاسی photo4ir - کلیه خدمات عکاسی برای ایرانیان در سراسر دنیا  

در عکاسی از چهره چگونه نورپردازی کنیم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نور می تواند به طور چشمگیری سوژه عکاسی شما را جلوه دهد. فقط با ایجاد تغییراتی در نور می توانید یک فرشته را مانند دیو نمایش دهد یا بالعکس. برای این منظور توجه به بعضی اصول و نکات ضروری است اگر می خواهید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید این مقاله را مطالعه کنید.

شدت نور

نور درخشان خورشید بسیار شدید است و:

 • تولیدسایهولکههایتیرهدرچهره می کند. به این ترتیب قسمت هایی از چهره شخصی که از او عکس می گیرید ناپدید یا تاریک می شود.
 • چروکولکههایصورترانمایانمیکند.
 • باعثمیشودچشمهایشخصخمار،اخمووبدحالتبهنظربرسد.

 

نوری که در سایه وجود دارد یا از پنجره به داخل می تابد ملایم تر است و:

 • سایههایملایمیتولیدمیکندکهقسمتهاییازصورترانمیپوشاند
 • چروکهاولکهاکمتردیدهمیشوند.
 • یکرنگملایموزیباازصورتبهجامیگذارد.
 • بهسوژهعکاسیشمااجازهمیدهدتاچشمانخودراکاملاًبازکندولبخندیطبیعیبزند.

 

جهت نور

جهت نور خورشید به خصوص جهت نور شدید در حالت نگاه کردن افراد تاثیر می گذارد. حال به نظر شما چه جهتی بهتر است؟ در پاسخ باید بگویم این به تاثیری که می خواهید بر سوژه بگذارید بستگی دارد.

 

 • نورمستقیم: نورشدیدخورشیدکهمستقیمازروبروبهچهرهشخصبتابدقیافهفردرااخمووناراحتنمایشمیدهد.
 • نورازبالا: درهنگامظهرکهآفتابازبالایسرمیتابدونورخورشیدهمشدیداستسایههایناخواستهونهچندانزیباییدرچهرهفردپدیدمیآیدکهبایدسعیکنیدبااستفادهازفلاشدوربینازشدتاینسایههابکاهید.
 • نورازپهلو: وقتیکهصبحزودیانزدیکغروبعکاسیمیکنید. ازسوژهخودبخواهیدبهگونهایقراربگیردتانورفقطبهیکسمتصورتاوبتابد. دراینحالتقسمتیازصورتازقسمتدیگرروشنتربهنظرمیرسدواثرزیباییدرعکسمیگذاردالبتهبرایکمکردناثرسایهبهتراستازفلاشدوربیناستفادهکنید.
 • نورازپشتمیتابد: اینحالتزمانیپیشمیآیدکهشخصپشتبهآفتابنشستهباشدوبخواهیدازاوعکسبگیرید. دراینحالتصورتفرددرسایهقرارمیگیردوازاخموبدحالتشدنآنجلوگیریمیشودوزبهموهایشخصمیبخشد. درچنینوضعیتیاستفادهازفلاشضروریاستتاصورتسوژهدرعکسواضحباشد.

نور پردازی در فضای بسته

برای گرفتن عکس های خوب در فضای بسته به سعی و تلاش و آموختن یک سری نکات احتیاج دارید چون معمولاً نور به اندازه کافی وجود ندارد. نور مستقیمی که از پنجره به صورت شخص می تابد عکس زیبایی خلق نخواهد کرد. بنابراین بهتر است از این نور به صورت غیر مستقیم استفاده کنید.

 • نوریکهازپنجرهواردمیشود: نورملایموغیرمستقیمیکهازپنجرهمیتابدبرایعکاسیازچهرهافرادمناسباست. اگرقسمتیازچهرهسوژهکهدرسایهقرارداردخیلیتیرهبهنظرمیرسدبایدخودوفردیراکهازاوعکسمیگیریدراآنقدرجابجاکنیدتاقسمتهایبیشتریازچهرهنورکافیدریافتکند. هنگامعکاسیدرشرایطیکهنورپنجرهضعیفاستسرعتشاتر کاهش می یابد بنابراین باید دوربین را ثابت نگه دارید و بهتر است از سه پایه استفاده کنید.
 • نورمصنوعی: چراغمطالعهیاچراغآویزسقفیمعمولاًنورمناسبیبرایعکاسیازچهرهافرادفراهمنمیکنند. دراینحالتمیتوانیدازنورپنجرهیافلاشدوربیناستفادهکنید.
 • فلاش: فلاشدوربینبرایعکاسیازافراددرفضایبستهبسیارمناسباستولینهبرایعکاسیازچهره. برایعکاسیازچهرهبهتریننورنوریاستکهازپنجرهبهداخلمیتابد. برایاستفادهازفلاشدوربیندرهنگامعکاسیچهرهآنهمدرفضایبستهبهنکاتزیرتوجهکنید.
 • سوژهعکاسیخودرادردامنهعملکردفلاشدوربینقراردهید. مثلاًاگرفلاشدوربینشماحداکثرتا۴.۵مترراپوششمیدهدنبایدافراددرفاصله۵متریقرارداشتهباشند. برایاطلاعازدامنهعملکردیابردفلاشدوربینبایدبهدفترچهراهنمایآنمراجعهکنید. درضمناگرازچندنفرعکسمیگیریدبایدفاصلهآنهابادوربینیکسانباشد.
 • همهچراغهاراروشنکنیدتاازاثرقرمزیچشمهاجلوگیریکنید. افزایشنورمحیطبهبهکاهشاثرقرمزیچشمهاکمکمیکندچونمردمکچشمکوچکمیشودومانعازبازتابشنورازچشمبهلنز دوربین می شود.
 • حواستانبهاشیاءوسطوحبراقمانندآینهها،پنجرهها،عینکهاو …. کهمیتواندنورفلاشرامنعکسکندباشدتاازدرخششهایناخواستهجلوگیریکنیدمیتوانیدازافرادعینکیبخواهیدموقعیتخودراعوضکنندیاعینکیبزنندکهبازتابشکمتریداشتهباشد.

.

 

خواندن 288 دفعه

2 نظرها

 • John Levis
  27 مهر 1394
  ارسال شده توسط John Levis

  Nothing is lost; the infantile wishes and primitive impulses can always be demonstrated in the grown-up and on occasion can be brought back to the surface. In his dreams the normal person is constantly reviving his childhood, and the neurotic or psychotic individual merges back into a sort of psychic infantilism through his morbid productions.

 • Black Susan
  27 مهر 1394
  ارسال شده توسط Black Susan

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

نظر دادن

درباره ما

استدیو عکس photo4ir برای ایرانیان در سراسر دنیا

تلاش بر دادن خدمات کامل مرتبط با عکس و عکاسی با بالاترین کیفیت روز دارد

ادامه مطلب